Đánh Giá Bài Viết

Sau khi nhà Tần sụp đổ, tương lai của Trung Hoa rất mờ mịt, một Chiến Quốc mới có thể sẽ lại xuất hiện và Trung Hoa sẽ bị chia cắt bởi nhiều vương triều khác nhau. Trong số các vị vương này thì người mạnh nhất là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ (trước là tướng của Trần Thắng), được coi có thể nắm cả vận mệnh Trung Hoa.

HÁN - SỞ TRANH HÙNG : Chư hầu nội chiến.

Đối thủ lớn nhất của Hạng Vũ bấy giờ là Lưu Bang. Nói về Lưu Bang, trước kia ông tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng, lập công lớn ở huyện Bái. Ít lâu sau, Hạng Lương khởi binh chống Tần, Lưu Bang nghe danh đến đầu quân. Còn từng cùng Hạng Vũ làm cỏ dân Thành Dương, lập nhiều công lớn.
Năm 207 TCN, Hạng Lương bị giết, Sở Hoài Vương giao ước: “Ai vào đất Quan Trung trước thì làm vương”. Cuối cùng Lưu Bang đánh được Quan Trung trước rồi làm vương ở đất đó. Hạng Vũ nghe tin rất tức giận, các mưu sĩ khuyên Hạng Vũ đi đánh Lưu Bang. Lúc bấy giờ quân Hạng Vũ có 40 vạn còn quân của Lưu Bang chỉ có 10 vạn. Nhưng sau nhờ có người khuyên bảo, Hạng Vũ mới thôi không khai chiến với Lưu Bang nữa và bản thân Lưu Bang cũng đến xin lỗi và nhường Quan Trung cho Hạng Vũ.

HÁN - SỞ TRANH HÙNG : Chư hầu nội chiến.

Sau khi trở thành người đứng đầu chư hầu năm 206 TCN, Hạng Vũ tôn Sở Hoài Vương làm Nghĩa Đế, tự xưng là Tây Sở Bá Vương. Nghĩa Đế chỉ có cái danh còn người làm chủ thiên hạ thực sự là Hạng Vũ. Hạng Vũ chia Trung Nguyên thành 19 nước, phong cho Lưu Bang làm Hán Vương, cai quản đất Ba, Thục hẻo lánh. Để che mắt các nước chư hầu, khi vào Hán Trung Lưu Bang đã cho đốt con đường duy nhất từ Tam Tần vào Hán Trung để các nước này không chú ý tới mình, một mặt sai Hàn Tín đánh úp nước Ung; các nước Địch, Tắc cũng bị đánh bất ngờ. Lưu Bang, Hàn Tín thu phục được hàng loạt các nước chư hầu.

Năm 205 TCN, Lưu Bang được tin Sở Nghĩa Đế bị Hạng Vũ giết, lấy cớ để tang Nghĩa Đế đánh Sở, tập trung được 56 vạn quân rầm rộ tiến vào khinh đô Tây Sở là Bành Thành. Hạng Vũ nghe tin chia 3 vạn quân đi đánh nước Tề, còn lại tất cả theo mình chặn đánh Hán. Tháng Tư quân Hán vào đến Bành Thành nhưng nhanh chóng bị Hạng Vũ đánh tan, quân Hán bỏ chạy bị quân Sở truy kích ráo riết. Lưu Bang bị quân Sở vây chặt, nhờ may mắn trời nổi gió lốc làm rối loạn quân Sở nên chạy thoát ,nhưng nhạc phụ và thê tử bị quân Sở bắt được.

HÁN - SỞ TRANH HÙNG : Chư hầu nội chiến.

Hàn Tín được Lưu Bang giao cho việc chinh phạt Ngụy, liên tiếp giành được nhiều chiến công, chẳng những bình định được Ngụy mà còn thu phục được Đại, Triệu, Yến trong khi Lưu Bang liên tiếp bại trận trước Tây Sở. Trong một lần quân Hán bị vây cắt đứt đường lương thực rất nguy cấp, Lưu Bang phải sai Kỷ Tín đóng giả mình, ngồi xe ra đầu hàng để lừa quân Sở. Nhờ vậy Lưu Bang thoát ra được và chạy vào Thành Cao. Hạng Vũ lại kéo tới bao vây Thành Cao rất gấp. Năm 204 TCN, Lưu Bang không chống nổi phải bỏ Thành Cao cùng Hạ Hầu Anh vượt sông Hoàng Hà thoát thân. Thất bại liên tiếp như vậy đủ thấy quân Hán đang rất yếu thế và cục diện đang nghiêng về bên Tây Sở Bá Vương.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here